language: EN

การทำบัตรประจำตัวประชาชน (ทดแทนบัตรเก่า)

ขั้นต้อนการขอทำบัตรประชาชนใหม่

1. การนัดหมาย  
      -    ท่านสามารถทำการนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ผ่านระบบการจองออนไลน์

2. เอกสารที่ต้องนำมาแสดง
      -      แบบฟอร์มยื่นคำร้องขอทำบัตรประชาขน แบบฟอร์ม 
      -      บัตรหมดอายุ   แสดงบัตรเดิมที่หมดอายุ
      -      บัตรหาย หรือถูกทำลาย;   แสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้ ที่มีรูปถ่ายติด เช่นใบขับขี่ วุฒิการศึกษา หนังสือเดินทาง ถ้าไม่มี ให้สอบสวนเจ้าบ้านหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือ
      -      บัตรชำรุด   แสดงบัตรเดิมที่ชำรุดจนไม่สามารถพิสูจน์ตัวบุคคลได้ ให้เรียนเอกสารที่ทางราชการออกให้ ที่มีรูปถ่ายติด เช่น ใบขับขี่ วุฒิการศึกษา หนังสือเดินทาง ถ้าไม่มี ให้สอบสวนเจ้าบ้านหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือ
      -      เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล;   แสดงหลักฐาานการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล บัตรเดิม
      -      เปลี่ยนที่อยู่   แสดงทะเบียนบ้าน บัตรเดิม
             ค่าธรรมเนียม;   เงินสดจำนวน 1 ปอนด์

ข้าพเจ้ายืนยันว่าข้าพเจ้าได้อ่านข้อความและทำความเข้าใจอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว