หนังสือเดินทาง Passport

Thai passport, apply thai passport in UK , apply thai passport in London, extend thai passport                   

 

1.  การขอหนังสือเดินทาง 
     E-Passport Application 
[English Version]

2.  การขอหนังสือเดินทาง ในกรณีเล่มเดิมสูญหาย
     Lost passport replacement
  [English Version]

3.  หนังสือสำคัญประจำตัว
     Certificate of Identity – C.I
  (สำหรับคนไทยที่หนังสือเดินทางหมดอายุหรือสูญหายในสหราชอาณาจักร และ
     มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยโดยเร่งด่วน)

4.  การขอหนังสือเดินทางชั่วคราว (อายุ 1 ปี)
     Temporary Passport
  (สำหรับคนไทยทีหนังสือเดินทางหมดอายุหรือสูญหาย และมีความประสงค์จะเดินทาง 
     ไปต่างประเทศอย่างเร่งด่วน)

5.  กรณีคนไทยในประเทศไอร์แลนด์ที่หนังสือเดินทางหมดอายุหรือสูญหาย [English Version]
     For Thai people in the Republic of Ireland in cases of passport expiry or loss

 

6.  Information for Thai passport holder, visa exemption (updated by MFA, Feb 2016)

 

 

 

 

Newsletter:Thailand Focus 

Vol.1/2016

Vol.2/2016